Projekty

Projekt „Výměna technologie obrábění MSV STUDÉNKA s.r.o.“

V měsících duben – srpen 2020 je v realizaci projekt Výměna technologie obrábění MSV STUDÉNKA s.r.o., který si bere za cíl dosáhnout energetických úspor, a to prostřednictvím výměny stávající technologie obráběcího centra – přesně dvou zastaralých soustruhů umístěných v objektu výrobní haly, za nový CNC soustruh s šikmým ložem pro sériovou výrobu přesných součástek z tyčového materiálu.

Projekt je financovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a spolufinancováním v celkové výši 3.927.000,- Kč.

Projekt „Vývoj speciálních kompozitů s využitím uhlíkových recyklátů“

Od 13.1.2020 je v realizaci projekt Vývoj speciálních kompozitů s využitím uhlíkových recyklátů financovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a spolufinancováním v celkové výši 32.101.757,- Kč.

Projekt je zaměřen na oblast zpracování a využití uhlíkových recyklátů při výrobě speciálních kompozitů, využitelných především v automobilovém a leteckém průmyslu. Projekt bude řešen konsorciem tvořeným žadatelem a dvěma partnerskými podniky.

Projekt „Rekonstrukce a přístavba MSV STUDÉNKA“

Od 9.7.2020 je v realizaci projekt Rekonstrukce a přístavba MSV STUDÉNKA financovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a spolufinancováním v celkové výši 12.659.661,- Kč.

Projekt řeší nedostatek výrobních a skladovacích prostor v rámci stále narůstající výroby. Do konce roku 2021 dojde k rekonstrukci stávajících objektů ve výrobním areálu společnosti MSV STUDÉNKA s.r.o.

Cílem je navýšení výrobních kapacit a efektivní využití nových prostor.

MSV STUDÉNKA s.r.o. soustavně vzdělává – registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012538

Společnost MSV STUDÉNKA s.r.o. zahájila 1. 1. 2020 projekt s názvem MSV STUDÉNKA s.r.o. soustavně vzdělává.

Projekt vychází z dlouhodobého vzdělávacího plánu.

Cílovou skupinu tvoří 40 zaměstnanců společnosti, kteří budou absolvovat po dobu 24 měsíců odborná školení v těchto odvětvích:

 • Obecné IT,
 • Měkké a manažerské dovednosti,
 • Jazykové vzdělávání,
 • Technické a jiné odborné vzdělávání,
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy,
 • Interní lektor.

Realizace projektu pozitivně ovlivní dosahování podnikatelských záměrů společnosti, jejichž nejvýznamnějším zdrojem jsou právě dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci, kteří přispívají vlastním přičiněním k rozvoji a podpoře podnikatelských cílů.

V projektu jsou také zahrnuti zaměstnanci nad 54 let. Zvýšením jejich odborných dovedností se zajistí jejich uplatnění na trhu práce a udržitelnost jejich pracovní pozice.

Projekt je realizován od ledna 2020 do prosince 2021.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Rozpočet projektu je vyčíslen ve výši 2.308.688,- Kč a podpora je poskytnuta de minimis. Společnost MSV STUDÉNKA s.r.o. se bude podílet na realizaci projektu 15% z vlastních zdrojů.

Projekt - Vývojové centrum MSV STUDÉNKA č. 4.2 PT03/903

V realizaci je projekt Vývojové centrum MSV STUDÉNKA financovaný z OPPI a spolufinancováním v celkové výši 14 259 000,-

Projekt je zaměřen na rozšíření stávajícího výzkumně - inovačního prostředí především pro další vývoj a testování unikátního energetického zařízení na recyklaci karbonu a následnou aplikaci recyklátu do stavebních hmot a thermoplastů, testování jejich mechanických vlastností a zkoumání jejich optimálního využití v různých průmyslových odvětvích a dále na vývojové práce v oblasti vypružení podvozků kolejových vozidel, kluzných desek a vodících pásů kolejových vozidel.

Projekt - Nové technologie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy MSV STUDÉNKA s.r.o. č. 2.2 RV03/2756

V realizaci je projekt Nové technologie pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy MSV STUDÉNKA s.r.o. financovaný z OPPI a spolufinancováním v celkové výši 10 000 000,- Kč.

Předmětem projektu je pořízení nových výrobních technologií, za účelem zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Jedná se o technologickou linku tepelného zpracování kovových dílů, spektrometr, tvrdoměr a 3D měřící zařízení.

Cílem projektu je zvýšit ekonomickou efektivitu výroby, zkrátit průběžné časy potřebné pro realizaci výrobních zakázek a v neposlední řadě zabezpečit kvalitativní požadavky při zpracování výrobků v průběhu celého technologického procesu. Tepelné zpracování vyráběných dílů bylo doposud prováděno v kooperaci v 25 km vzdáleném podniku, což vyžaduje vyšší nároky na organizaci výroby, delší průběžnou dobu realizace zakázek a vyšší náklady.

Odborné vzdělávání zaměstnanců MSV STUDÉNKA s.r.o. a IPARI PARK s.r.o. - číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004583

Společnost MSV STUDÉNKA s.r.o. zrealizovala projekt pod názvem „Odborné vzdělávání zaměstnanců MSV STUDÉNKA s.r.o. a IPARI PARK s.r.o.“, reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004583, který probíhal v období od 1.4.2017 do 31.3.2019.

Cílovou skupinu tvořilo 38 zaměstnanců společnosti a 10 zaměstnanců partnera firmy IPARI PARK s.r.o., kteří absolvovali po dobu 24 měsíců odborná školení v různých oborech – IT kurzy, výuka anglického jazyka, měkké dovednosti, technická školení, odborné gastronomické kurzy aj.

V projektu byl kladen důraz na účastníky ve věku 54 +, kteří patří mezi nejohroženější skupinu na trhu práce.

Realizace projektu splnila očekávání, a to že došlo ke zvýšení a prohloubení kvalifikací potřebných zaměstnanců a tím se zvýšila konkurenceschopnost firem.

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Byl naplněn rozpočet ve výši 1.882.600,- Kč. Příjemce dotace MSV STUDÉNKA s.r.o. se na realizaci podílel 15% z vlastních zdrojů.

Projekt – IS pro řízení výroby a skladového hospodářství – č. 2.2 ITP03/791

Předmětem projektu bylo pořízení a implementace nového komplexního vnitropodnikového informačního systému (IS) a zároveň pořízení technologického vybavení zabezpečující provoz IS (např. server, pracovní stanice, databázové licence, zálohovací zařízení, vybudování vnitrofiremní síťové infrastruktury apod.).

Nový informační systém pokrývá svojí funkcionalitou veškeré oblasti běžné firemní agendy, zejména oblast ekonomiky a financí, řízení lidských zdrojů, oblast skladového hospodářství, logistiky, obchodu a především řízení a plánování výroby.

Při výběru vhodného IS byl kladen hlavní důraz na systémovou provázanost agendy skladového hospodářství a výroby - plánování kapacit.

Dílčím cílem projektu bylo dále posílení technologického zázemí konstrukčních pracovišť společnosti, které spočívalo zejména v pořízení vyspělejších CAD aplikací a nezbytného HW vybavení (pracovní stanice, velkoplošná tiskárna - plotr apod.).

Zavedení nového IS přispělo ke zlepšení procesu průchodu zakázky výrobou, pružnější reakci na požadavky zákazníka, zefektivnění vnitrofiremní komunikace a zvýšení bezpečnosti firemních dat.

Projekt IS pro řízení výroby a skladového hospodářství byl financovaný z OPPI a spolufinancováním v celkové výši 2 791 000,- Kč.

Projekt byl realizován v roce 2014.

Projekt - Pořízení technologií pro výrobu komponentů kolejových vozidel – 2.2 RV03/1395

Společnost MSV STUDÉNKA s.r.o. zrealizovala v roce 2013 projekt Pořízení technologií pro výrobu komponentů kolejových vozidel financovaný z OPPI a spolufinancováním ve výši 16 000 000,- Kč.

V rámci realizace projektu byly pořízeny výrobní technologie za účelem modernizace strojového vybavení firmy.

Cílem projektu bylo díky pořízení nových obráběcích strojů zvýšit kvalitu produkce, snížit dobu pro realizaci zakázek a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Projekt - Odborné vzdělávání zaměstnanců – cesta ke konkurenceschopnosti firmy MSV STUDÉNKA s.r.o.

Společnost MSV STUDÉNKA s.r.o. zrealizovala projekt pod názvem „Odborné vzdělávání zaměstnanců – cesta ke konkurenceschopnosti firmy MSV STUDÉNKA s.r.o.“, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01327, který probíhal v období od 1.5.2013 do 30.11.2014.

Dokončení tohoto projektu umožnilo doplnit stávající systém ŘLZ o její chybějící část – odborná školení zaměstnanců firmy, která odpovídají požadavkům na jejich typové pozice ve firmě a zajistí tak jeho úplnost a komplexnost. Navržené odborné kurzy vycházely z analýzy vzdělávacích potřeb, která byla provedena na základě pohovorů se zaměstnanci, komunikací s konkurenčními subjekty a účastí na odborných seminářích zaměřených na naši oblast podnikání.

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení adaptibility zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Cílovou skupinu tvořilo 25 zaměstnanců společnosti, kteří absolvovali celkem 14 druhů odborných školení, jako např. Štíhlá výroba Kaizen, Defektoskopie, Evropský lepičský praktik a lepičský specialista, školení svářečů s certifikací, výuka cizích jazyků s technickým zaměřením aj.

Do projektu byli zahrnuti i zaměstnanci nad 50 let. Zvýšením jejich odborných dovedností se zajistí jejich uplatnění na trhu práce a udržitelnost jejich pracovní pozice. Projekt tedy naplňoval princip EY 2012 (Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity).

Součástí projektu byla také samostatná klíčová aktivita zaměřená na rovné příležitosti žen a mužů, jejímž výstupem je zpracovaný dokument „Zhodnocení principů rovných příležitostí ve firmě MSV STUDÉNKA s.r.o.

Přidělená dotace byla poskytnuta ve výši 1 862 419,96 Kč a podpora byla poskytnuta de minimis.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Odborné vzdělávání zaměstnanců - cesta ke konkurenceschopnosti

Projekt - Využití poradenských služeb pro inovaci výrobních a logistických procesů – 6.1 P01/739

Účelem projektu Inovace výrobního a logistického procesu bylo s pomocí poradenských služeb poskytovaných externími poradci implementovat opatření ke zvýšení výkonu systému výroby a logistiky ve společnosti, který se následně projeví zvýšením průtoku, tj. snížením úrovně nedokončené výroby, zkrácením průběžné doby výroby (zejména snížením míry čekacích dob), zkrácením obrátky zásob a optimalizací využití výrobních a skladovacích kapacit.

Pro zlepšení daného stavu je nezbytné zavádění a uplatňování metod racionalizace práce jako nástroje zvyšování produktivity výrobní základny (metody průmyslového inženýrství). A dále je nezbytné implementovat prvky štíhlé výroby.

Výstupy projektu slouží k:

 • zavedení systému APS pokročilého plánování (inovace procesu řízení výroby s optimalizací alokace zdrojů a materiálu nutných k zajištění poptávky resp. výroby).
 • v reorganizaci stávajících procesů
 • zvýšení kvality produkce
 • návrh postupu při zavádění nových výrob
 • zlepšení finančního řízení
 • optimalizace a návaznost klíčových výrobních procesů
 • efektivnější využití lidských zdrojů při výrobních operací
 • plynulá návaznost výrobních operací (zamezení prostojů)

Projekt byl realizován v roce 2013 a byl financovaný z OPPI a spolufinancováním v celkové výši 390 000,- Kč.

Projekt „Řídicí systém Sinumerik“

Z prostředků Úřadu práce ČR a projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ byl zrealizován projekt Řídicí systém Sinumerik v celkové částce 295 000,- Kč.

Cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci vybraných zaměstnanců výrobní části, kteří pracují na nových strojích, na nichž je nainstalován obráběcí systém Sinumerik, který se podstatně liší od předešlého řídicího systému.

Realizací projektu bylo dosaženo potřebné úrovně kvalifikace, došlo ke zvýšení odborných znalostí a dovedností stávajících zaměstnanců, což společnosti MSV STUDÉNKA s.r.o. umožní rychleji a kvalitněji plnit zakázky, přijímat nové objednávky, které dříve musely být vyráběny v kooperaci a stát se větší konkurencí pro okolní strojírenské podniky. Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance je značný: zvýšila se jejich odbornost, udržitelnost pracovních míst a zkvalitnila se náplň práce.

Projekt byl realizován v roce 2013.

Projekt – Zvyšování kvalifikace svářečského personálu ve společnosti MSV STUDÉNKA s.r.o.

Z prostředků Úřadu práce ČR a projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ byl zrealizován projekt „Zvyšování kvalifikace svářečského personálu ve společnosti MSV STUDÉNKA s.r.o.“ v celkové částce 236 000,- Kč, v rámci podpory de minimis.

Vzhledem ke strojírenskému oboru společnosti MSV STUDÉNKA s.r.o. patří svařování mezi hlavní výrobní činnosti. Aby společnost byla konkurenceschopná, došlo na základě provedené analýzy práce svářečů a možných budoucích zakázek, k rozšíření svářečských zkoušek.

Zvýšení kvalifikace svářečů bylo prováděno kvalifikovanou, certifikovanou a pověřenou společností v rámci kvalifikace postupu svařování. Po odborné stránce se jedná o školení, které má vyšší odbornost, než běžné školení svářečů. Právě takové školení zajistí požadovanou kvalifikaci svářečů, která bude akceptována ze strany klientů.

Zkoušky byly rozděleny do třech bloků, kdy první blok byl věnován teorii, další praxi a třetí zahrnoval praxi se zkouškami. Dohromady bylo školení rozvrženo do 10 pracovních dnů.

Zkoušky byly vybírány s ohledem na praxi svářečů a potřebu výroby tak, aby byly pokryty obě směny každého dne.

Projekt byl realizován v roce 2012.

Projekt „MSV vzdělávání – šance pro budoucnost“

Společnost MSV STUDÉNKA s.r.o. realizovala od září 2010 do prosince 2011 z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ projekt MSV vzdělávání – šance pro budoucnost ve výši 1 644 226,- Kč.

Do vzdělávacího programu bylo zařazeno 25 zaměstnanců, kteří se zapojovali do vzdělávacích aktivit:

 • Rozvoj počítačových dovedností – kurzy byly zaměřeny na praktickou výuku, která účastníkům zvýšila efektivitu jejich práce
  • například zrychlila práci díky většímu využití tabulek a dalších prvků v MS Excel
  • zaměstnanci se naučili tvořit prezentace v MS PowerPoint a zlepšili svou práci v MS Word
 • Jazykové vzdělávání / obchodní angličtina – bylo zrealizováno čtyřicet interních dílčích bloků, které byly věnovány frazeologii a slovní zásobě v oblasti obchodní angličtiny, aktivita zvýšila jazykové kompetence zaměstnanců a jejich schopnost komunikovat se zákazníky a dodavateli v anglickém jazyce.
 • Veřejné kurzy pro zaměstnance z výroby – dílčí kurzy jako Obsluha a programování CNC strojů, AutoCAD I, AutoCAD II. zvýšily znalosti účastníků a zefektivnily jejich práci ve strojírenském oboru; kurz zvýšil profesionální kredit zaměstnanců.
 • Rozvoj klíčových dovedností a kompetencí – všechny dílčí bloky byly pro účastníky velkým přínosem po stránce pracovní i osobní. Zaměstnanci se naučili zvládat konflikty, osvojili si všechny typy komunikace, přijali prvky etikety, dozvěděli se informace o emailové komunikaci.

Projekt byl vyhodnocen jako přínosný po všech pracovních stránkách, ale pozitivně zasáhl také do osobních životů zúčastněných zaměstnanců.

Realizace projektu a výše financování z veřejných zdrojů pomohla společnosti rozjet proces systematického vzdělávání zaměstnanců.

Evropský sociální fond v ČR
MSV vzdělávání - šance pro budoucnost

Kde nás najdete?

MSV STUDÉNKA s.r.o.
Čs. armády 219/20
743 01 Bílovec

Adresa výroby:
Opavská 1097
743 01 Bílovec

IČO: 26819112 | DIČ: CZ26819112

E-mail: info@msvstudenka.cz
Tel: +420 556 403 614